Események

Letölthető dokumentumok a beiratkozáshoz

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

 

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről:

LINK
Hirdetmény beiratkozás 2019

Letölthető nyilatkozatok:

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről:

LINK 
Nyilatkozat tv képviselő 2019.

Nyilatkozat hit-és erkölcstan oktatáshoz:


LINK 
Nyilatkozat hit-és erkölcstan 2019.

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról:


LINK 
Nyilatkozat életvitelszerű 2019.

 

A beiratkozás lehetséges módjai:

A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2019/2020. tanévre vonatkozóan:

 1. Csak papír alapon történő adminisztrációval:

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szokott műveleteket (összevetés kormányhivatali körzetes listával, adatok felvitele, stb.)2

2.

Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

KAFFEE projektben kifejlesztett elektronikus ügyintézési felületen:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap keresztül - regisztráció után – indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot. Minden intézménynek biztosítania kell az elektronikus ügyintézéssel történő jelentkezés lehetőségét. Az elektronikus ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a rögzítést követően az érintett intézmény is hozzáfér, így a beiratkozás napján nem lesz szükséges már ezen adatok rögzítésére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.

Beiratkozás napja:

A beiratkozás napján - függetlenül attól, milyen jelentkezési módot választottak- minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.

 •  A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

 • óvodai szakvélemény

 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye

 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

 • Nyilatkozat a törvényes képviseletről, ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadóak.

A beiratkozáskor az Etika/Hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó nyilatkozatot meg kell tennie a törvényes képviselőnek.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

 

A gyermek felvételéről szóló írásbeli döntést vagy a gyermek felvételének elutasításról szóló határozatot 2019. április utolsó napjáig írásban meg kell küldeni (postára kell adni) az érintett szülők részére.

 

 

 

További fontos tudnivalók

 1. A felvétel elutasítása esetén a szülő, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (2) bekezdése alapján érdeksérelemre, illetve jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással nyújthat be (jogorvoslatra irányuló) kérelmet a járási hivatal közleményében, hirdetményében meghatározott határidőig.

   

  A kérelmet az intézménynél kellbenyújtani. Az intézményvezető jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelmet javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt megküldi a fenntartó részére, aki a kérelmet elutasíthatja, a döntést

  a, megváltoztathatja, vagy

  b, megsemmisítheti, és a nevelési- oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

   

  Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet- fenntartó tankerületi központ hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével- az iskolaszék, ennek hiányában, a szülői közösség és a nevelőtestület tagjaiból álló, legalább háromtagú bizottság vizsgálja meg.

  A vizsgálat eredményeképpen az iskolaszék, vagy a bizottság

  a, a kérelmet elutasítja

  b, a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,

  c, a hozott döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új döntés meghozatalára utasítja.

2. A benyújtott kérelmeket a kérelem elbírálására jogosult a vonatkozó szabályok szerinti határidőben köteles elbírálni. (2011. évi CXC. tv. 38.§(3))

3. Az intézményvezető a járási hivatalnak jelzi, ha nem íratták be intézményébe a felvételi körzetében élő tanköteles tanulót, és arról is értesítést küld, ha körzeten kívüli gyermeket vett fel.

Elérhetőségeink:

Cím:

 2014 Csobánka, Vörösvári út 10-12.

Telefonszám:

 +36 30 714 3368

E-mail cím:

kapcsolat.csobanka@gmail.com

Célkitűzés

Ez az oldal a Csobánkai Általános Iskola hivatalos honlapja és az iskolai életet hivatott bemutatni. 

Oszd meg másokkal is!