Események

PÁLYÁZAT- Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolája tagintézmény-vezetői beosztására

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Váci Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolája

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16.-2024.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2014 Csobánka, Vörösvári út 10-12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes

működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és

döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,

amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

 1. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló
 2. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az

irányadók.

 1. 04. 10. Megtekintés

admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=427803 2/3

Pályázati feltételek:

 • • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében

foglaltakat is figyelembe véve,

 • • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai

gyakorlat,

 • • cselekvőképesség,
 • • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a

közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

 • • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,

határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással

egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes

munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben

történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

 • • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

 • • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét

igazoló okmányok másolata

 • • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

meglétét igazoló oklevél másolata vagy igazolás ezen tanulmányok

folytatásáról

 • • a pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy

foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett

szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum

(munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári

feladatok feltüntetésével),

 • • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet

igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony

létesítését nem teszi lehetővé

 • • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati

anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel

közléséhez),

 • • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a

pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

 • • Hiánypótlásra kizárólag a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett

intézményvezetői szakképzettség megszerzését igazoló oklevél bemutatására

van lehetőség, a pályázat elbírálásának határidejéig.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

 1. 04. 10. Megtekintés

admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=427803 3/3

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verebélyi Gábor Ákos

tankerületi központ igazgató nyújt, a 06-27-795-219 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • • Postai úton, a pályázatnak a Váci Tankerületi Központ címére történő

megküldésével (2600 Vác, Dr. Csányi László körút 45. ). Kérjük a borítékon

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

TK/134/00627-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Szentendrei

Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolája tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi központ

igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, és

egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Váci Tankerületi

Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Szentendrei Barcsay Jenő Általános

Iskola Csobánkai Tagiskolája tagintézmény-vezetői beosztására".

Elérhetőségeink:

Cím:

 2014 Csobánka, Vörösvári út 10-12.

Telefonszám:

 +36 30 714 3368

E-mail cím:

kapcsolat.csobanka@gmail.com

Célkitűzés

Ez az oldal a Csobánkai Általános Iskola hivatalos honlapja és az iskolai életet hivatott bemutatni. 

Oszd meg másokkal is!